VOGUE JAPAN “CHANEL Beauty”

Photos: Kodai Ikemitsu (model), Koji Yano (product) Makeup: Kie Kiyohara @Beauty Direction 
Hair: Tomoko Sato Styling: Rena Semba 
Manicure: Yoko Saito @Nadine 
Text: Chitose Matsumoto 
Edit & Realization: Misaki Yamashita 
Editor: Kyoko Muramatsu 
Digital Producer: Kyoko Ishima