VOGUE “SHIEIDO”

Photos: Yuki Kumagai, Yuki Saito 
Video Director / Director of Photography: Hiro Kimura 
2nd Video Director / Videographer / Editor: Hiromu Fujiwara 
Videographer: Takuma Tsuchiya, Shinya Kako 
Video Assistant: Miyuki Umino, Keita Hotta, Yasue Sasaki 
Makeup: Yuka Washizu 
Styling: Tomo Kojima 
Hair: Asashi @ ota office 
Nail: Naoko Takano @ Nadine 
Text: Miho Maeda 
Editor: Kyoko Muramatsu 
Video Producer: Yosuke Endo 
Digital Producer: Kyoko Ishima