25ans “BOUCHERON”

Model : HARUMI SATO
Photos : YOSHIYUKI NAGATOMO
Hair : HIROKAZU ENDO (ota office)
Make-up : MARIKO SHIMADA (UM)
Nail : NAOKO TAKANO (nadine)
Styling : CHIE ATSUMI (ota office)