KATEIGAHO

Photos : TAKAHIRO IGARASHI [SIGNO](人物、P.172-175静物)
    HIROKI WATANABE(P165-P171静物、P176-p177)
Har : TAKAYUKI SHIBATA [SIGNO]
Makeup : YASUO YOSHIKAWA
Stylist : IKUO BABA
Nail : YOKO SAITO and TOMOKO MATSUMOTO [nadine]
Text & Interview : CHITOSE MATSUMOTO (P162-p165、168-171)
            YUKIMI SATO (p172-P177)