VOGUE JAPAN

Photos : YASUTOMO EBISU
Stylist : SAORI MASUDA
Har & Makeup : RIE SHIRAISHI
Manicure : NAOKO TAKANO & YOKO SAITO at naidne
Models : FUBUKI TAMPO, KANON HIRTA, KANON YOSHIMURA 
               and MIYU ONODERA
Editors : YUI SUGIYAMA and MASAYO UGAWA
Styling Assistants : AYAKA OSHIDA and MAYUKA HARUNA