VOGUE WEB “Salvadore Ferragamo”

Nail : NAOKO TAKANO