VOGUE JAPAN “CHANEL BEAUTY”

Photos: Kodai Ikemitsu, Koji Yano
Text: Midori Kurihara 
Makeup: Kie Kiyohara @ Beauty Direction 
Hair: Asashi @ Ota Office 
Styling: Tomoko Kojima 
Manicure: Naoko Takano @ Nadine 
Editor: Kyoko Muramatsu 
Digital Producer: Kyoko Ishima