25ans Wedding”GRAFF”

Photos : TAKAHITO IGARASHI [SIGNO]
Har & Makeup : AYUMI TAKESHITA
Stylist : CHIAKI FURUTA
Nail : NAOKO  TAKANO [naidne]
Models : FUKA KOSHIBA