VOGUE JAPAN

Photos: Takahiro Igarashi 
Styling: Keiko Hitotsuyama 
Makeup: Coco 
Hair: Takayuki Shibata 
Nail: Naoko Takano 
Text: Yoshiko Yamamoto 
Editor: Kyoko Muramatsu