Chronos Femme “PATEK PHILIPPE”

Nail : RUMI YANAGI